Administració de Finques – Comunitats de Propietaris

EMPIRE INMO BLOCK, empresa líder en Gestió Integral d’Administració i Prestació de Serveis a Finques, ofereix serveis diferencials i tractament individualitzat de comunitats de propietaris per clients d’àmbit estatal, acreditant professionalitat, innovació i seguiment proactiu garantit de totes les variants vinculades a la gestió de finques/comunitats, així com assessorament financer/patrimonial vinculat a les mateixes

S’ofereix una gestió integral de serveis per tal de donar cobertura a la totalitat de requeriments i necessitats dels nostres clients, oferint un ampli ventall de possibilitats davant qualsevol incidència esdevinguda

Gestió Integral d’Administració i Prestació de Serveis a Finques


Compliment de les directrius fixades per la Junta de Propietaris i de totes les responsabilitats que delimita la Llei del Llibre Cinquè del Codi Civil

Mediació en conflictes comunitaris i resolució d’incidències, aportant objectivitat, seguiment i acció tan ràpida com personalitzada davant possibles conflictes/reclamacions

Elaboració i presentació detallada de pressupostos anuals i estats de comptes, valorant estat actual de les mateixes, evolució i aportant alternatives per tal de gestionar de manera més eficient les necessitats actuals/futures dels nostres clients

Convocatòria, assistència a l’assemblea, i posterior enviament de l’acta de les reunions utilitzant medis tant tradicionals, com electrònics per tal de garantir la correcta recepció de totes les comunicacions establertes i acords/modificacions adoptades en aquestes

Assessorament Finançer/Patrimonial. Aquest permet cercar alternatives de gestió/inversió per tal de reestablir-millorar-maximitzar l’equilibri econòmic-finançer de cada client. Dins d’aquest àmbit s’inclouen la revisió de la globalitat de serveis contractats i posterior estudi de costos/prestacions analitzats comparativament per millorar l’eficiència i aconseguir estalvi en cada cas

Assessorament jurídic gratuït i gestió/acció/seguiment permanent de la morositat tant esdevinguda com futura, implementant protocols d’actuació immediata davant reclamacions o procediments judicials presents o futurs

Emissió, cobrament i comptabilització dels rebuts de les quotes comunitàries